Obecná anketní pravidla společnosti Economia, a.s.

Níže se prosím seznamte s obecnými anketními pravidly společnosti Economia, a.s.

Anketní pravidla

Tato obecná anketní pravidla (dále jen „Obecná pravidla“) se vztahují na ankety pořádané společností Economia, a.s. (dále jen „Anketa“). Na tato Obecná pravidla navazují konkrétní anketní pravidla a případné další podmínky, která jsou vždy uveřejněna společně s danou Anketou (dále jen „Konkrétní pravidla“).

Pořadatel Ankety

Pořadatelem Ankety je společnost Economia, a.s. se sídlem Pernerova 673/47, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 281 91 226 (dále jen „Pořadatel“).

Termín a místo konání Ankety

Anketa bude probíhat na území České republiky vždy v přesně stanoveném termínu uvedeném v Konkrétních pravidlech Ankety.

Účastníci Ankety 

Účastníkem Ankety se může stát osoba nebo subjekt, který splňuje pravidla uvedená v Konkrétních pravidlech Ankety (dále jen „Účastník“). Do Ankety se může zapojit každý Účastník pouze jednou. Z Ankety jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele, jakož i jim osoby blízké dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit z Ankety Účastníka, který jednal ve vtahu k Anketě v rozporu s Obecnými a/nebo Konkrétními pravidly Ankety nebo Účastníka, u nějž existuje na straně Pořadatele důvodné podezření, že k takovému jednání došlo.

Princip a podmínky Ankety

Účastník se může zapojit do Ankety vyplněním registračního formuláře. Předpoklady pro zapojení se do Ankety jsou vždy uvedeny v Konkrétních pravidlech Ankety. V případě, že Anketa umožňuje, aby přihlašující osoba přihlásila do Ankety osobu odlišnou od přihlašující osoby (dále jen „Třetí osoba“), přihlašující osoba výslovně prohlašuje, že je oprávněna Třetí osobu do Ankety registrovat a získala od Třetí osoby k takovému jednání souhlas a seznámila ji s Obecnými i Konkrétními pravidly Ankety včetně informací o zpracování osobních údajů a pravidel využití podkladů, na která se vztahují práva duševního vlastnictví. Do Ankety nelze zařadit Účastníky, kteří nevyplnili řádně a úplně registrační formulář, nebo kteří registrační formulář vyplnili nesrozumitelně.  Konkrétní podmínky průběhu Ankety, způsob hlasování v Anketě a způsob vyhodnocení Ankety jsou vždy určeny v Konkrétních pravidlech Ankety.

Kontaktování Účastníků Ankety

Pořadatel si vyhrazuje právo kontaktovat Účastníky Ankety případně Třetí osoby v záležitostech týkajících se Ankety. Pořadatel je zejména oprávněn informovat Účastníka Ankety a/nebo Třetí osobu o jejím průběhu a výsledcích, případně je oprávněn ověřit identifikační údaje Účastníka a/nebo Třetí osoby nebo jeho souhlas se zapojením do Ankety.

Zpracování osobních údajů

Účastník Ankety bere na vědomí, že v rámci Ankety bude docházet ke zpracování osobních údajů.

Správcem osobních údajů   pro účely Ankety je společnost Economia, a.s. se sídlem Pernerova 673/47, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 281 91 226.

Osobní údaje Účastníka budou zpracovány za účelem řádného uskutečnění Ankety, jejího vyhodnocení a vyhlášení a to na základě plnění smluvního vztahu, který vzniká mezi Pořadatelem a Účastníkem přihlášením Účastníka do Ankety. Dále jsou údaje Účastníka zpracovány z titulu oprávněného zájmu na vedení související evidence a ochraně proti protiprávnímu jednání.

Pořadatel bude údaje získané v rámci Ankety uchovávat do doby řádného ukončení a vyhodnocení Ankety a následně po dobu nezbytně nutnou k ochraně práv a oprávněných zájmů Pořadatele.

Údaje Účastníků budou zpracovány primárně pověřenými zaměstnanci Pořadatele. Vzhledem k tomu, že Anketa probíhá v on-line prostředí mohou být údaje zpřístupněny rovněž externím dodavatelům služeb, zejména dodavatelům počítačových systémů nebo serverových služeb. Někteří dodavatelé mohou mít sídlo v USA, v takovém případě dochází k předávání údajů pouze v případě, že jsou splněny podmínky pro takový přenos dat schválené Evropskou komisí.

Účastník má právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu, výmaz, či omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost osobních údajů. Účastník má rovněž právo odvolat souhlas se zapojením se do Ankety. Tím však není dotčena zákonnost předchozího zpracování osobních údajů. V případě pochybností o dodržování pravidel zpracování osobních údajů se může Účastník obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha. Účastník může kontaktovat Pořadatele na adrese Pernerova 673/47, Karlín, 186 00 Praha 8 nebo se může obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese oou@economia.cz.

Duševní vlastnictví

V případě, že Účastník poskytne v rámci Ankety Pořadateli podklady, na které se vztahují práva duševního vlastnictví (zejména práva autorská), Účastník prohlašuje, že k zaslaným podkladům vykonává veškerá práva vyplývající z duševního vlastnictví, a že jejich zveřejněním na serverech Pořadatele a jeho sociálních sítích v souvislosti s Anketou nedojde k zásahu do práv třetích osob. Účastník zároveň tímto vyslovuje souhlas s případným zveřejněním jím poskytnutých podkladů na serverech Pořadatele a jeho sociálních sítích v rámci Ankety.

Účastník výslovně souhlasí s tím, že je Pořadatel Ankety oprávněn užít v souladu s §77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění i chráněné prvky jeho osobnosti. V této souvislosti je tak Pořadatel oprávněn přiměřeně užít i jméno, příjmení, podobu a projevy osobní povahy Účastníka Ankety, v médiích (včetně sítě Internet), v propagačních a reklamních materiálech Pořadatele souvisejících s touto Anketou či Pořadatelem poskytovanými službami s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy Účastníků Ankety.

 Další ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo Anketu přerušit, zrušit či změnit její Konkrétní i Obecná pravidla. Případná změna pravidel bude zveřejněna na internetových stránkách Pořadatele. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.

Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky, týkající se této Ankety podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů.

Pořadatel tímto nepřebírá vůči Účastníkům Ankety či Třetím osobám žádné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele. Pořadatel není odpovědný za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky. Účastník se zavazuje uvádět v registračním formuláři pouze pravdivé údaje. Pořadatel nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky, kde budou informace o Anketě uveřejněny.

 

 

Close Bitnami banner
Bitnami